Kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán.

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong sổ ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.

+ Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

+ Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị để phục vụ cho yêu cầu của lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết cơ bản về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước.

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ.

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sỹ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an.

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CỦA TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC
I

Các môn học

 

MH 01

Chính trị

 

MH 02

Pháp luật

 

MH 03

Giáo dục thể chất

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng

 

MH 05

Tin học

 

MH 06

Ngoại ngữ

 

II

Các môn đào tạo bắt buộc

 

II.1

Các môn học cơ sở

 

MH 07

Kinh tế chính trị

 

MH 08

Luật kinh tế

 

MH 09

Soạn thảo văn bản

 

MH 10

Kinh tế vi mô

 

MH 11

Lý thuyết thống kê

 

MH 12

Lý thuyết tài chính

 

MH 13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

 

MH 14

Lý thuyết kế toán

 

II.2

Các môn học chuyên môn

 

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

 

MH 16

Thống kê doanh nghiệp

 

MH 17

Thuế

 

MH 18

Tài chính doanh nghiệp

 

MH 19

Kế toán doanh nghiệp

 

MH 20

Phân tích hoạt động doanh nghiệp

 

MH 21

Kiểm toán

 

MH 22

Tin học kế toán

 

MH 23

Thực hành kế toán doanh nghiệp

 

MH 24

Thực tập nghề nghiệp

 

MH 25

Thực tập tốt nghiệp

 

4.2.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian

 


MH,

Tên môn học, mô đun 

(Kiến thức, kỹ năng tự chọn)
MH 08

Luật kinh tế

 

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

 

MH 21

Kiểm toán

 

MH 19

Kế toán doanh nghiệp

 

MH 13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

 

MH 17

Thuế